W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i linki (odnośniki), do których nie dodano opisów alternatywnych.
  2. Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS, które mogą nie spełniać wymogów dostępności.
  3. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  4. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  5. Niektóre zdjęcia i dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Opisy i napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych zdjęć i linków.

Wyłączenia:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż KPFPK i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o..

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Sylwia Rygielska-Lewandowska. Kontakt: sylwia.lewandowska@kpfpk.pl, tel. 56 660 57 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. odpowiada Sylwia Rygielska-Lewandowska, sylwia.lewandowska@kpfpk.pl, tel.56 660 57 65.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. mieści się w budynku należącym do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń.

Tuż przy budynku znajduje się parking. Do obiektu prowadzą dwa wejścia. Dla klientów przeznaczone jest wejście główne od ul. Sienkiewicza. Drugie wejście, z tyłu budynku, jest wyjściem ewakuacyjnym. Do głównych drzwi wejściowych prowadzą schody zewnętrzne. Budynek jest wyposażony w domofon, który umożliwia przywołanie pracownika. Pomieszczenie do spotkań z klientami znajduje się na parterze budynku, do którego prowadzą schody wewnętrzne. W budynku nie ma windy oraz platformy schodowej. Brak również toalety dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Skorzystanie z tłumacza języka migowego jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu dogodnego dla dwóch stron.

Osoby ze szczególnymi potrzebami prosimy o wcześniejszy kontakt, w celu ustalenia miejsca i terminu spotkania, tel. 56 660 57 61, e-mail: kpfpk@kpfpk.pl.